Tài liệu sinh viên HCT

 • GE No4 - chd11,clh9N1 - u8 p1-3

  Link tải taì liệu: https://drive.google.com/file/d/1U2WDKJk2ueMnJk77aS_oDW_8csFe-Zne/view?gidzl=fCaTN7kh_scftnnPTxBsPQdS55LXjwGojDuL1sAsfJVcsHG1PhkYDxBPH0Gmjg1Zjuv406RcMj85SwVxO0

 • GE No4 - ccb11A - u8 p1-3

  link taỉ tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1vPUlcH2hC1TB76N4-khiXmcAUPRqsvZv/view?gidzl=WPdeEXvMgM2CZ-a_4a-WR8oBvpG4JVGyaOdcPWTCzJd3ZkTW0q7oEPUEjsLLJF1jajctOMQczt5g5bgjQG

 • GE No4 - cqk11bN2 - u8 p1-3

  link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1d4Rum3nwkBukedY9QxN3NdNo5lzg8SOf/view?gidzl=W70qEjlpt16DPZK_r-hL7OrYF3V1w8PEa60zPSBfXql2PpnZnkI0IvPdR6QGwO8Vap1iOcPYkzWRq__O60

 • GE No3 - chd11,clh9N1 - u7 p7-9

  Linjk tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1cKxUadNfpuvhc3ilGYJFMwRWIarLB31T/view?gidzl=9mRUIF7HZY8g4DzD_SY7BYeLqq3hoz5uDnVI4kZAq7rb4DCKxCVNVJ4GWn6wojKfD4U35MRlxs1Q-TsAAm

 • Handout.27.4.CQK10.G2.online

  Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1hdPs84KhEh0myk-HCl0ZysoZ7meV1_Eb/view

 • Handout. 27.4. CCB11C

  Link tai tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1hJxLXC3WnstY0q77qkCGf7a8nT3AK1X2/view

 • Handout. 27.4. CCB11C

  Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1hJxLXC3WnstY0q77qkCGf7a8nT3AK1X2/view

 • Handout.24.4. CQK10.G2

  Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/17A1SxkkpNj9oaVFqw7ANClefqBS-D5QA/view?usp=sharing

 • ESP No3 - CCB10ABN2 - Homework

  Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1XTtmtS1lWhk5ZfKGAoKPpbqf_FvLAqJp/view

 • ESP No3 - CCB10ABN2 - Homework

  Link tải tài liêu: https://drive.google.com/file/d/1OadParCT1zdjEKHp01jPv8KW3lCm1UQZ/view

 • GE online No2 - CHD11,CLH9N1

  Link tải tài liêu: https://drive.google.com/file/d/1-dqwVsb030aY7RwHNBKJO_SBW9gJphlc/view

 • GE online No2 - CCN11A

  Link tải tài liêu: https://drive.google.com/file/d/1asXqbJ7lFCx449DXjs3lgHQreAZzU4qG/view