Sinh viên tham gia hội thi "Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Hải Phòng năm 2022" tại HCT