Lời tự bạch của sinh viên Thành Luân tại Phú Quốc- Kiên Giang Khoa QT lữ hành, Hướng dẫn du lịch