Lễ ký kết hợp đồng lao động của sinh viên HCT với doanh nghiệp.